Det advares mot ny dødlig hestesykdom

Fire hester og ponnier i Sverige ble akutt alvorlig syk i mai 2014, av atypisk myopati. Tre av hestene døde. Forgiftning mistenkes være årsaken, medeler Statens veterinærmedisinske anstalt SVA i Sverige. Nå advares hesteeiere og veterinærer mot denne sykdommen, og om å være oppmerksomme.

Det advares mot atypisk myopati

“SVA uppmärksammar hästägare och veterinärer på denna sjukdom, som tidigare inte har rapporterats i landet,” skriver www.hastmagazinet.com høsten 2014. Horse & Hound gikk i samme periode ut med en advarel om at hesteeiere og veterinærer måtte være oppmerksom på sykdommen atypisk myopati den aktuelle våren.

«Forskning viser en sterk kobling mellom syke hester og forekomsten av løvtreet Platanlønn»

Men atypisk myopati er på ingen måte en ny sykdom. Utbrudd av denne sykdommen er registrert så tidlig som på 1980 tallet. Det ble registrert over 400 saker i Europa i 2013!

Forskning viser en sterk kobling mellom syke hester og forekomsten av løvtreet Platanlønn (Acer pseudoplatanus). Nedbrytingsprodukter fra stoffer i planten er påvist ved obduksjon av hestene.

«Arten Platanlønn er nå i sterk ekspansjon i Norge, spesielt på Vestlandet, der den mange steder er i ferd med å bli et av de aller vanligste treslagene»

Hvis hestene rammes av atypisk myopati, vil de få problemer med å bevege seg, få kraftige muskelsmerter, sjelvinger, svetting og mørk kaffefarget urin. Hestene blir liggende på siden og kommer seg ikke opp. Dødligheten er svært høy!

En tidlig diagnose er livsviktig da overlevelsesraten bare er mindre enn 25%. En blodtest eller urinprøve vil bekrefte om hesten har sykdommen.

Forekomst av Platanlønn i Norge

Platanlønn (Acer pseudoplatanus)

Arten er nå i sterk ekspansjon i Norge, spesielt på Vestlandet, der den mange steder er i ferd med å bli et av de aller vanligste treslagene. Den er også observert opp til 500 moh. i Telemark. Den står i Norsk svarteliste, en oversikt over fremmede og uønskede planter og dyr i Norge. Her blir den vurdert som en høyrisikoart som har negative effekter på stedegent biologisk mangfold.

Opprinnelse: Sør- og Mellom-Europa

Utbredelse og spredning: Platanlønn ble innført til Norge som prydtre allerede på 1700-tallet. Siden rundt 1800 har arten forvillet seg kraftig, særlig i områder med løv- og blandingsskog, og den finnes i dag nord til Tromsø. Frøene spres med vinden, er svært spiredyktige, og ungplantene er skyggetolerente. Arten er vanskelig å bekjempe, finnes i hele Oslo og i de lavereliggende deler av Viken, og har etablert seg i flere verneområder. Utplanting krever i dag tillatelse.

Negative effekter: Platanlønn er en trussel mot det biologiske mangfoldet ved at den på kort tid endre skogbildet, spesielt i løvskog der beite og annen skjøtsel har opphørt. Ungplanter av platanlønn danner tette busksjikt som skygger, og dermed fortrenger den naturlige floraen.

Målsetning: Bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no 

Platanlønn. Foto: Fylkesmannen.no/Artsdatabanken/Oddvar Pedersen CC BY 4.0

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ble publisert 01-03-2015. Informasjon om platanlønn er oppdatert 08.10.2020

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen

Foto og tekst om platanlønn er lånt fra Fylkesmannen.no

Kilder:

http://www.horseandhound.co.uk/news/atypical-myopathy-warning-2-475818

www.hastmagazinet.com

https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/miljo-og-klima/naturmangfald/fremmede-arter/ny/platanlonn/

http://www.atl.nu

http://snl.no/platanlønn

http://no.wikipedia.org/wiki/Platanlønn

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Hestevelferd og helse, Nyheter

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: