Foto: Jarett Lopez/Unsplash

Forskning: Ridning er meningsskapende og bedrer helsen

Gir ridning en sterkere følelse av mening og sammenheng? De fleste som driver hest og hestesport vil svare ja på dette spørsmålet. Men kan forskning bekrefte dette?

04-03-2017 13:48
Trine Melinda Vollan Fjellstad
Helse og velferd

Mennesket har behov for følelse av mening

Hippson.se skriver på sin nettside at et studie som er gjort, støtter ideèn om at hester er meningsskapende og at ridning bedrer helsen.

Flere psykologiske perspektiv fokuserer på menneskets behov for følelse av mening og sammenheng: 

I nyere teorier om enkeltpersoners helse, vektlegges det at helse påvirkes av utallige faktorer, deriblant evnen til å forholde seg til livets sprikende og mangfoldighet og å ha evnen til «opplevelse av sammenheng» (sense of coherence). Det vektlegges at egenskaper som gjør at man finner mening (meningsfullhet) i de utfordringer livet gir, er avgjørende for at mennesker opplever helse generelt, og da naturligvis god mental helse.

Faktisk ligger det en evolusjonsmessig gevinst i å nyttiggjøre seg meningsfulle aktiviteter da det blant annet kan bidra til bedre selvregulering og bruk av affektregulering. Denne evnen er en veldig viktig forutsetning for den mentale helsen, som igjen er den viktigste betingelsen for livskvalitet, i følge World Happines Report 2013.

Vi lever i et svært stressfullt prestasjonsrettet samfunn, hvor selv de aller yngste kan slite med utbrenthet og andre stressrelaterte utfordringer. Stress er blitt et stort samfunnsproblem, og stressplager har blitt en stor helseplage for veldig mange. Vi lever i hastighetens tid, og utfordring i vår sivilisasjon er opplevelsen av tilstrekkelig helhet og sammenheng. Oppløsningen av tradisjonelle rammer gjør at individene selv i mye større grad selv har ansvaret for å bevare indre psykologisk helhet. For mange, og spesielt kanskje de unge kan dette medføre en følelse av usikkerhet, uro, angst og følelser av meningsløshet.

Evne til å føle mening og sammenheng, og ha meningsfulle aktiviteter i livet sitt - vil kort fortalt, gjøre oss mennesker bedre rustet til å takle livets medgang og motgang, og er en viktig helsegevinst.

LES MER - Forskning bekräftar att hästar är friskvård - Hippson.se

Idrettens betydning for selvfølelsen

Studiet påpeker viktigheten av idrett generelt for folkehelsen: Idretten er ikke bare bra for den fysisk helsen, men også som sosial arena. Det gir et miljø som vi blir oppdratt i og sosialisert inn i. I et slikt miljø anskaffer vi verdier, forventninger, holdninger og kunnskap om oss selv og andre, noe som setter oss i bedre stand til å håndtere livet generelt. Idretten kan generelt sett ha betydning for selvfølelsen, og kan forebygge mentale lidelser som angst og depresjon.

Studiets formål 

Studiets formål var; "to examine the meaning of interests and to clarify and analyze the horse's importance for a sense of coherence." Tidligere studier har vist at hestene kan ha en terapeutisk effekt på mange ulike nivåer, både ved fysiske svekkelser, men også i forhold til psykososiale problemer.

I studiet er det en hypotese som ønsker å finne ut om det er en sammenheng (korrelasjon) mellom regelbunden kontakt med hester og en sterkere "følelse av sammenheng." 

Det var 151 respondenter i studiet fra tre ulike vidregående skoler, hvor den ene skolen, med 55 respondenter var "ridsportsprogrammet". 

Gir ridning en sterkere følelse av mening og sammenheng?

I studiet skårer ridning klart høyere på "følelse av meningsfullhet" enn hos de som driver på med annen type idrett, og mye høyere enn hos dem som ikke driver med noe idrett i det heletatt. Studien viser altså at det er en sammenheng (korrelasjon) mellom regelbunden kontakt med hester og en sterkere følelse av meningsfullhet.

Studiet peker på at hestelivet bidrar til sosial kompetanse og identitetsdannelse, noe som har sterk betydning i forståelsen av helse. 

Forskeren skriver avslutningsvis i sin rapport:

"Den forskning jag redogjort för pekar på att hästen har en positiv inverkan. Det finns ett flertal faktorer som visar på att resultatet av studien överensstämmer med verkligheten och som talar för att hästen faktiskt ger en ökad känsla av sammanhang. Eftersom att skillnaderna blev markanta och statistiskt säkerställda skulle man kunna hävda att hästen kan ses som en hälsofrämjande faktor." (s. 29).

For å lese hele rapporten kan du følge linken i referanselisten.

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.

 

Referanser: 

Elin Mohlin (2011): "Hästen som hälsofrämjande faktor. En komparativ studie utifrån flickors känsla av sammanhang." Lunds universitet. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1975566&fileOId=1975568

Gabrielsen Leiv E. og Watten Reidulf G. (2009): Meningsbærende tilstander og deres relevans for forståelsen av det gode liv. Tidsskrift for Norsk psykologiforening. http://www.psykologtidsskriftet.no/pdf/2009/731-737.pdf

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2016). World Happiness Report 2016, Update (Vol. I). New York: Sustainable Development Solutions Network. Full text and supporting documentation can be downloaded from the website: http://worldhappiness.report/

Skårderud, Finn (2000): Uro. En reise i det moderne selvet. H. Aschehoug & Co, Oslo.

Trine Melinda Vollan (2017): "Identitetsforståelse og meningsbærende tilstander som forutsentninger for god mental helse." Forarbeid til mastergrad i sosialpedagogikk. UiS.

 


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern